Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie wchodzącego w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. Główny Inspektor Transportu Drogowego określa metody i formy wykonywania zadań przez wojewódzkie inspektoraty w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy.