Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie wchodzącego w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. Główny Inspektor Transportu Drogowego określa metody i formy wykonywania zadań przez wojewódzkie inspektoraty w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski może wydawać polecenia Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego przy czym nie mogą dotyczyć one rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Wojewoda w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych w województwie ma prawo żądania od Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Transportu Drogowego bieżących informacji i wyjaśnień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Wojewoda kontroluje wykonywanie przez Wielkopolskiego Inspektora Transportu Drogowego zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów. Kontrola Wojewody wykonywana jest pod względem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Wojewoda Warmińsko-Mazurski jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:

1)    kieruje nią i koordynuje jej działalność;

2)     kontroluje jej działalność;

3)    zapewnia warunki skutecznego jej działania;

4)    ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

SPIS PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

I. PRAWO KRAJOWE 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U z 2006 r. nr 170, poz. 1218; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)

3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953; ost. zm. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)

4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565)

5. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935)

6. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)

7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757)

8. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 141)

9. ustawa z dnia 21 maja 2985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 204, poz. 2086; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)

10. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 115; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661)

11. ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671; ost. zm. Dz.U z 2006 r. nr 249, poz. 1671)

12. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)

13. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1830)

14. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494) 

15. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, ost. zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2780)

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 październik 2019 12:40 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 12:42 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 październik 2019 12:47 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 październik 2019 09:59 WITD
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 październik 2019 10:00 WITD
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 listopad 2019 11:27 WITD