Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, Inspektor Inspektor wykonując zadania, o których mowa w art. 50, ma prawo do:
1) wstępu do pojazdu;
2) kontroli dokumentów;
2a) kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;
3) kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych i tachografu;
3a) kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego;
5) żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;

I. Podstawy prawne prowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.), kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

 Inspekcja Transportu Drogowego, powołana jest do kontroli:

 1) przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, z wyjątkiem pojazdów:

 a) przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób,

 b) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

 c) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego

 2) przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

 3) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie jest czynne od poniedziałku do piątku  7:15 - 15:15.

 

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub osoba wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 14.00–15.45 w siedzibie Inspektoratu.

 

 

  

Nazwa podmiotu: Wojewódzki Inspektorat Transporty Drogowego w Olsztynie
Forma prawna:  
NIP:  739-32-71-891 
REGON:  511440344
KRS:  
Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, 
Adres: ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
Telefon: +48 89 533 46 16
Faks: +48 89 537 14 10
E-mail: sekretariet @ witd.olsztyn.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:15-15:15
Kierownik: Dyrektor Naszej Instytucji
[Grzegorz Bukowski]
Główna Księgowa: [Jolanta Sosnowska-Dłoniak]
Dokumenty rejestrowe: