Strukturę organizacyjną wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego /Dz.U. Nr 156, poz. 1827 z późn. zm./ oraz regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu z dnia 17 czerwca 2014 r.

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego  oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

 Wyjątek stanowią pojazdy samochodowe:

 -  przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

 -  o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy

 - zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego Zastępca lub osoba wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1400–1545 w siedzibie Inspektoratu. 

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie pod numerem telefonu 89 533 46 16. Posłowie, senatorowie, radni, kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i upoważnieni pracownicy załatwiają sprawy związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą o transporcie drogowym w drodze postanowień i decyzji administracyjnych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w WITD Olsztyn jest Art. 55a  zawarty w Ustawie o transporcie drogowym.

 

Inspektorem Danych Osobowych (IDO) w WITD Olsztyn jest Pan Jacek Piotrowski

kontakt: jacek.piotrowski @ witd.olsztyn.pl

 

Treść artykułu:

Art. 55a. 1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".