Jeśli chcesz wykonywać w Polsce działalność polegającą na przewozie osób samochodem osobowym to musisz uzyskać licencję. 

Sprawę można załatwić:

- podczas wizyty w urzędzie

- listownie

- elektronicznie

Licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym dostaniesz jeżeli:

ty, lub osoby zarządzające firmą:

- nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu

- nie wydano wobec was prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

oraz

- przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych

- zatrudnieni przez ciebie kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez ciebie, lecz wykonujące osobiście przewóz na twoją rzecz, nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy

- posiadasz tytuł prawny do dysponowania samochodami osobowymi, którymi będzie przewóz osób (np. są twoją własnością, współwłasnością lub w leasingu) i spełniają one określone w przepisach wymagania techniczne

Ponieważ licencja ta dotyczy przewozu osób samochodem osobowym tylko na terenie Polski to nie musisz posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jakie są wymagania finansowe

Działalność w zakresie transportu drogowego możesz prowadzić tylko wtedy, jeżeli twoja firma spełnia wymóg odpowiedniej zdolności finansowej. Sytuację finansową możesz udokumentować:

a) rocznym sprawozdaniem finansowym, lub

b) dokumentami potwierdzającymi, że

- dysponujesz środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami

- posiadasz akcje, udziały lub inne zbywalne papiery wartościowe

- udzielono ci gwarancji lub poręczeń bankowych

- posiadasz na własność nieruchomości

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie dobrej sytuacji finansowej wynosi:

- 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz

- 5000 euro na każdy następny pojazd

Wartość euro przeliczana jest po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sytuacja jest oceniana.

Warunki wykonywania przewozu na podstawie licencji

Pamiętaj, że przewóz możesz wykonywać:

- na podstawie pisemnej umowy zawartej w lokalu twojej firmy

- po ustaleniu przed rozpoczęciem przewozu opłaty ryczałtowej za przewóz. Zapłata regulowana jest w formie bezgotówkowej. Dopuszcza się zapłatę gotówką w lokalu twojej firmy

Nie możesz mieć:

- taksometru w samochodzie

- widocznych i czytelnych z zewnątrz samochodu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej twojej firmy lub innych oznaczeń mających na celu jej identyfikację

- reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi

- lamp lub innych urządzeń technicznych na dachu samochodu

Inne licencje dotyczące krajowego przewozu osób

Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Pamiętaj, że do wykonywania każdej z tych działalności musisz posiadać odpowiednią licencję.

Usługę można zrealizować w starostwach powiatowych